Statut

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2021 r.

Statut Związku Pracodawców

Związek Organizatorów Sportu Masowego

Uchwalony przez Zgromadzenie Założycielskie w dniu 3 sierpnia 2020 r..

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Związek Pracodawców, zwany w niniejszym Statucie Związkiem, działa pod nazwą Związek Organizatorów Sportu Masowego i zrzesza podmioty, których działalność związana jest chociażby wspierająco z branżą organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
 2. Związek jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 z 1991 r. poz. 235 z późn. zmianami).
 3. Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 4. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 5. Związek może tworzyć oddziały na terenie całego obszaru swojego działania.
 6. Siedzibą Związku jest Warszawa.
 7. Związek może przystępować do innych Organizacji Pracodawców o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji

§2

 1. Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także działalność na rzecz kształtowania i utrwalania etycznych działań na rynku usług świadczonych przez członków, budowanie renomy branży, dbanie o jej rozwój i dążenie do wzrostu jej znaczenia.
 2. Zadania te Związek realizuje w szczególności przez następujące sposoby i formy działania:
  1. prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień, współdziałanie w utrzymaniu harmonijnej współpracy pomiędzy pracodawcami a pracownikami,
  2. prowadzenie monitoringu zmian prawa związanego z branżą imprez sportowych i rekreacyjnych,
  3. szeroko pojęty lobbing na rzecz wprowadzania regulacji prawnych i rozwiązań ekonomicznych korzystnych dla rozwoju branży, obejmujący aktywny udział w procesie stanowienia prawa i aktywność medialną,
  4. współpracę z:
   1. Rządem RP oraz poszczególnymi organami administracji centralnej,
   2. Parlamentem RP, a w szczególności komisjami parlamentarnymi,
   3. urzędami centralnymi, a w szczególności UOKiK oraz organami ochrony danych osobowych,
   4. samorządami,
   5. innymi instytucjami i organizacjami mającymi znaczenie dla funkcjonowania branży, takimi jak związki pracodawców, samorządy gospodarcze, federacje konsumentów, rzecznicy konsumentów,
  5. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, 
  6. organizowanie, wdrażanie i nadzór nad różnorodnymi mechanizmami współpracy i wymiany informacji,
  7. tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych,
  8. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,
  9. prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji,
  10. prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
  11. opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, zagadnień finansowych i stosunku pracy oraz występowanie do uprawnionych organów z projektami inicjatywy ustawodawczej,
  12. kształtowanie jednolitego stanowiska Członków w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
  13. współpracę z publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy,
  14. współpracę ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
  15. interweniowanie w przypadkach działania członków Związku niezgodnego z wiedzą, etyką zawodową i dobrymi obyczajami kupieckimi.
 3. Związek może przekazywać dotacje finansowe na rzecz osób fizycznych prawnych, lub innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

Członkowie, ich prawa i obowiązki oraz sposób nabycia i utraty członkostwa

§3

 1. Członkiem Związku może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która jest pracodawcą (należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia) i której działalność związana jest chociażby wspierająco z branżą organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
 2. Prawa i obowiązki członka, będącego osobą prawną, wykonuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Prawo i obowiązki Członka może wykonywać umocowany pełnomocnik. Cofnięcie umocowania jest równoznaczne z odwołaniem z pełnionej w Związku funkcji.
 3. Członek musi mieć siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.
 4. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku, na pisemny wniosek kandydata.
 5. W razie odmowy przyjęcia, kandydatowi przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego Członków. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu Związku. 
 6. Kandydat nabywa członkostwo Związku z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu.
 7. Członkowie Związku mają prawo do:
  1. uczestniczenia w pracach Związku i jego organach,
  2. korzystania ze wsparcia Związku we wszelkich sprawach należących do zakresu jego działalności,
  3. dostępu i korzystania z informacji; każdy z członków może zwrócić się z wnioskiem do Zebrania Ogólnego Członków w sprawie podjęcia uchwały regulującej wykonywanie tego prawa.
 8. Członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku.
 9. Członkowie Związku są obowiązani:
  1. przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Związku,
  2. opłacać terminowo składki, w wysokości ustalonej uchwałą właściwego organu Związku,
  3. wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych. 
 10. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. wypowiedzenia członkostwa, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
  2. rozwiązania Związku,
  3. wykluczenia ze Związku w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał Związku. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego Członków, podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu.
  4. wykluczenie członka przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.
  5. wykluczenie członka przez Zarząd z powodu nieobecności na trzech kolejnych Zebraniach Członków, o ile został o nich prawidłowo powiadomiony.

Organy związku

§4

 1. Organami Związku są:
  1. Zebranie Ogólne Członków Związku,
  2. Zarząd Związku,

§5

 1. Wybory do organów Związku odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, chyba że Zebranie Ogólne podejmie uchwałę o głosowaniu jawnym.
 2. Wybory odbywają się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach.
 3. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 2, wybory mogą się odbyć w drugim terminie po upływie ½ godziny od zamknięcia zebrania, w obecności co najmniej 1/5 członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach.

§6

 1. Kolegialne organy Związku wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
 2. Uchwały  organów Związku podejmowane w sprawach należących do ich zakresu działania są wiążące dla organów niższego stopnia oraz członków Związku.
 3. Uchwały sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu mogą zostać uchylone przez właściwe organy wyższego stopnia.
 4. Uchwały organów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.

§7

 1. Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos.
 2. W poszczególnych przypadkach Zebranie Ogólne może określić inne zasady przyznawania głosów.
 3. Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa innej osobie. Członek obecny nie może reprezentować więcej niż 1 członka nieobecnego.

§8

 1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym organem Związku.
 2. Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku odbywają się raz w roku.
 3. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd Związku.
 4. Zawiadomienie na piśmie o Zebraniu Ogólnym powinno być nadane listem poleconym co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad.
 5. Zawiadomienie może być przesłane Członkom za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Członka.
 6. Za zgodą Zebrania Ogólnego, zebrania mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej.
 7. Zebranie Ogólne jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, po upływie ½ godziny od zamknięcia Zebrania Ogólnego, bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem spraw dotyczących wyboru organów, zmiany statutu lub rozwiązania Związku.

§9

 1. Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku jest zwoływane przez Zarząd Związku w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku jest zwoływane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy  lub na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/5 członków Związku w terminie 6 tygodni od wpłynięcia wniosku przy zachowaniu terminów powiadomienia członków określonych w § 8 ust. 4.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§10

 1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
  1. uchwalanie programu działania Związku oraz regulaminu Zebrania Ogólnego Członków,
  2. ustalenie składu ilościowego Zarządu,
  3. wybór Członków Zarządu,
  4. uchwalanie statutu i jego zmian,
  5. rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu, 
  6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
  7. określenie zasad ustalania składek i ich wysokości,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Dyrektora,
  9. udzielanie absolutorium Zarządowi,
  10. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  11. zatwierdzanie decyzji Zarządu w sprawie przystąpienia do federacji lub konfederacji, związków pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców,
  12. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku.

§11

 1. W skład Zarządu Związku wchodzą Członkowie Zarządu wybrani przez Zebranie Ogólne Członków w liczbie od 3 do 7 ustalonej przez Zebranie Ogólne.
 2. Członek Zarządu może z ważnych powodów zawiesić, za zgodą Zarządu, wykonywanie swojej funkcji na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie zawieszenia członek Zarządu nie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata i wygasa wraz z zatwierdzeniem przez Zebranie Ogólne sprawozdania Zarządu za ostatni pełny rok pełnienia mandatu.

§12

 1. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
 3. Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zarządu.

§13

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego Członków,
  2. przyjmowanie i wykluczanie członków Związku oraz prowadzenie ewidencji członków,
  3. zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Związku,
  4. uchwalanie budżetu Związku,
  5. prowadzenie bieżących spraw Związku,
  6. zarządzanie zasobami Związku,
  7. prowadzenie negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień, uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy,
  8. delegowanie przedstawicieli Związku do instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych,
  9. powoływanie Dyrektora Związku,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do federacji lub konfederacji związków pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania roboczych grup specjalistycznych oraz sekcji branżowych Związku,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innego organu,
  13. przedkładanie Zebraniu Ogólnemu Członków sprawozdań z działalności Związku,
  14. zwoływanie Zebrania Ogólnego Członków Związku,
  15. reprezentowanie Związku na zewnątrz.

§14

 1. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Związku, w tym do zaciągania zobowiązań bez ograniczeń co do ich rodzaju i wysokości, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, uprawnieni są:
  1. Dwóch Członków Zarządu działających łącznie,
  2. pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd, samodzielnie, w granicach udzielonych im pełnomocnictw.
 2. Zobowiązanie lub rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza 50.000 zł wymaga uchwały Zarządu.

§15

 1. Dyrektor kieruje pracą Biura w ramach określonych przez Zarząd i zgodnie ze statutem oraz uchwałami innych organów Związku.
 2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Zarząd.
 3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego nawiązywania, rozwiązywania i kształtowania treści stosunków pracy z pracownikami Biura.
 4. Dyrektor ma prawo brać udział w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków.

§16

 1. W celu realizacji zadań Związku Zarząd może podjąć uchwałę o powołaniu roboczych grup specjalistycznych wskazując ich skład ilościowy i cel działania.
 2. Kierownictwo grupy obejmuje wybrany przez nią członek.

§17

 1. Zarząd Związku może powoływać sekcje branżowe Związku zrzeszające na zasadzie dobrowolności członków Związku.
 2. W uchwale o powołaniu sekcji Zarząd wyznacza jej przewodniczącego.

Majątek związku

§18

 1. Majątek Związku powstaje ze:
  1. składek członkowskich,
  2. spadków,
  3. darowizn,
  4. zapisów,
  5. dochodów z majątku organizacji,
  6. dofinansowań,
  7. inne źródła dopuszczalne prawem.
 2. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd.
 3. Związek może stworzyć fundusz ryzyka przeznaczony na pokrycie kosztów, wynikających z prowadzenia przez pracodawców sporów zbiorowych pracy.
 4. O wykorzystaniu środków funduszu ryzyka decyduje Zarząd większością 2/3 głosów, kierując się zasadami określonymi w uchwale Zgromadzenia Ogólnego.

Postanowienia końcowe

§19

 1. Statut i jego zmiany uchwalane są przez Zebranie Ogólne Członków Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku, połączeniu z inną organizacją oraz o przeznaczeniu jego majątku i powołaniu komisji likwidacyjnej podejmuje Zebranie Ogólne Członków Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 wskazuje cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Związku. W braku takiego wskazania majątek Związku przechodzi na rzecz miasta stołecznego Warszawy.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podziel się ze znajomymi

 • Członkowie Związku

  •              
  •          
  •        
  •            
  •        
  •           
  •        
  •            
  •              
  •          
  •        
  •            
  •        
  •           
  •        
  •